2020930_201006_12.jpg
383343.jpg

Trại giảng dạy tiếng Trung ở nước ngoài và văn hóa của nó

20190729_190812_0009.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter的 - 黑圈

Trung Tâm Ngoại Ngữ @ Đại Học Da-Yeh

Add:No.168, University Rd., Dacun, Changhua 51591, Taiwan(R.O.C.)

Tel:+886-4-8511888 ext. 1861 
E-mail : chn@mail.dyu.edu.tw

© 2020 Da-Yeh University Chinese Language Center.  All rights reserved 

Designed by DOUBLE