Tài Nguyên

Học Bổng
Liên Kết
Hữu Ích
Quy Định
 
Học Bổng
 
Liên Kết Hữu Ích
Quy Định
 
 
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác

Kiểm tra giả trực tuyến

Cách phát âm

7 ngày đối với tiếng phổ thông

Tiếng phổ thông sống còn

Daye Trung Quốc Miller

 
Trung tâm học và điều hướng tiếng Trung

Tham khảo ý kiến chung

Cung cấp cho sinh viên Trung Quốc:

1. Khóa học

2. Đăng ký và thanh toán

3. Tư vấn về thông tin cuộc sống

Dạy kèm tiếng trung

Cung cấp cho sinh viên Trung Quốc:

1. Luyện kỹ năng ngôn ngữ.

2. Hướng dẫn về những khó khăn trong học tập.

3. Tư vấn kiểm tra TOCFL.

4. Tư vấn tiến độ của các khóa học lạc hậu.